Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. 6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J.H.A. Wilms Floet

Velserhof 67, 1972 JG IJmuiden

Telefoonnummer: 0255 – 51 29 39

KvK-nummer: 34082392

Btw-identificatienummer: 1159.33.645.B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

–          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

–          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

–          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bisetti Paraplu Donker Blauw Met Geel
Bisetti Paraplu Donker Blauw Met Geel
Bisetti Paraplu Donker Blauw Met Geel

Omschrijving

Super leuke paraplu’s van Bisetti. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Specificaties

Naam:                                    Bisetti Paraplu Donker Blauw Met Geel
Lengte:                                   88 cm
Breedte:                                 100 cm
Art. Nr.:                                   3420

 

niet beoordeeld  22.50 Meer informatie
Beagles Damestas Zwart/Antraciet
Beagles Damestas Zwart/Antraciet

Omschrijving

Leuke Beagles Schoudertas gemaakt van Skai. Tas met schouderriem.

Specificaties

Naam:                                    Beagles Damestas Zwart/Antraciet
Lengte:                                 24 cm
Breedte:                                 6 cm
Hoogte:                                  26 cm
Materiaal:                               Skai
Art. Nr.:                                15980

niet beoordeeld  21.95 In winkelmand
Bisetti Paraplu Bordeaux Rood met Blauw
Bisetti Paraplu Bordeaux Rood met Blauw
Bisetti Paraplu Bordeaux Rood met Blauw

Omschrijving

Super leuke paraplu’s van Bisetti. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Specificaties

Naam:                                    Bisetti Paraplu Bordeaux Rood met Blauw
Lengte:                                   88 cm
Breedte:                                 100 cm
Art. Nr.:                                   3420

 

niet beoordeeld  22.50 In winkelmand
Bisetti Paraplu Licht Blauw Met Groen
Bisetti Paraplu Licht Blauw Met Groen

Omschrijving

Super leuke paraplu’s van Bisetti. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Specificaties

Naam:                                    Bisetti Paraplu Licht Blauw Met Groen
Lengte:                                   88 cm
Breedte:                                 100 cm
Art. Nr.:                                   3420

 

niet beoordeeld  22.50 In winkelmand
Bisetti Paraplu Geel Met Rood
Bisetti Paraplu Geel Met Rood
Bisetti Paraplu Geel Met Rood

Omschrijving

Super leuke paraplu’s van Bisetti. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Specificaties

Naam:                                    Bisetti Paraplu Geel Met Rood
Lengte:                                   88 cm
Breedte:                                 100 cm
Art. Nr.:                                   3420

 

niet beoordeeld  22.50 In winkelmand
Bisetti Paraplu Groen Met Blauw
Bisetti Paraplu Groen Met Blauw

Omschrijving

Super leuke paraplu’s van Bisetti. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Specificaties

Naam:                                    Bisetti Paraplu Groen Met Blauw
Lengte:                                   88 cm
Breedte:                                 100 cm
Art. Nr.:                                   3420

 

niet beoordeeld  22.50 In winkelmand
Bisetti Paraplu Rood Met Bordeaux Rood
Bisetti Paraplu Rood Met Bordeaux Rood

Omschrijving

Super leuke paraplu’s van Bisetti. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Specificaties

Naam:                                    Bisetti Paraplu Rood Met Bordeaux Rood
Lengte:                                   88 cm
Breedte:                                 100 cm
Art. Nr.:                                   3420

 

niet beoordeeld  22.50 In winkelmand
Castelijn & Beerens Billfold Zwart
Castelijn & Beerens Billfold Zwart
Castelijn & Beerens Billfold Zwart


Omschrijving

Dit is de BilllfoldWallet van Castelijn & Beerens en is een zeer handige portemonnee als u weinig pasjes (kaarten) heeft. Net als alle andere producten van Castelijn & Beerens is ook deze zeer netjes afgewerkt. De Billfold beschikt over een vak voor muntgeld die open en dicht gaat zoals bij een een knijpbeurs daarnaast zijn er twee vakken voor biljetten en zijn er drie vakken voor kaarten.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Billfold Zwart
Lengte:                                   10 cm
Breedte:                                  9 cm
Hoogte:                                   2 cm

art:                                         425060

niet beoordeeld  41.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Businesstas Mocca
Castelijn & Beerens Businesstas Mocca
Castelijn & Beerens Businesstas Mocca


Omschrijving

Deze businesstas van Castelijn & Beerens is voor mannen die op een stijlvolle wijze hun laptop, schrijfmap en dergelijke willen meenemen. De businesstas beschikt over aparte vakken voor onder andere een 15,6 inch laptop, tablet, mobiele telefoon, pennen en betaalpassen. De tas is in de hand te dragen maar ook over de schouder.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Businesstas Mocca
Kleur:                                       Mocca
Lengte:                                    40 cm
Breedte:                                  13 cm
Hoogte:                                   31 cm
Materiaal buitenkant:             Italiaanse runderhuiden
Materiaal binnenkant:           Jacquard Linning

Art:                                     609473

niet beoordeeld  299.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Businesstas Zwart
Castelijn & Beerens Businesstas Zwart
Castelijn & Beerens Businesstas Zwart


Omschrijving

Deze businesstas van Castelijn & Beerens is voor mannen die op een stijlvolle wijze hun laptop, schrijfmap en dergelijke willen meenemen. De businesstas beschikt over aparte vakken voor onder andere een 15,6 inch laptop, tablet, mobiele telefoon, pennen en betaalpassen. De tas is in de hand te dragen maar ook over de schouder.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Businesstas Zwart
Kleur:                                       Zwart
Lengte:                                    40 cm
Breedte:                                  13 cm
Hoogte:                                   31 cm
Materiaal buitenkant:             Italiaanse runderhuiden
Materiaal binnenkant:           Jacquard Linning

Art:                                      609473

niet beoordeeld  299.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Creditcard Etui Zwart
Castelijn & Beerens Creditcard Etui Zwart
Castelijn & Beerens Creditcard Etui Zwart

Omschrijving

Dit is een creditcard etui van Castelijn & Beerens. Het voordeel van deze creditcard etui is, dat deze gemakkelijk door te bladeren is. In de creditcard etui is ruimte voor zes betaalpassen.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Creditcard Etui Zwart
Kleur:                                       Zwart
Lengte:                                   10 cm
Breedte:                                  7 cm
Hoogte:                                   0,7 cm
Materiaal:                                Italiaans leer
Art. Nr.:                                    480710_ZW

 

niet beoordeeld  22.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Indigo
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Indigo
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Indigo

Omschrijving

De damesportemonnee van Castelijn & Beerens is een praktische portemonnee. Het voordeel van deze portemonnee is, dat de indeling overzichtelijk is en dat het muntgeld vak aan de buitenkant zit.  In de portemonnee is ruimte voor 6 pasjes, biljetten en is er een vak aan de binnenkant voor muntgeld.

Specificaties

Naam:                                    Castelijn & Beerens Damesportemonnee Indigo
Kleur:                                      Indigo
Lengte:                                   17 cm
Breedte:                                  2,5 cm
Hoogte:                                   9,5 cm
Inhoud:                                   zie omschrijving
Materiaal:                               Italiaans leer
Art. Nr.:                                   373382_IN

 

niet beoordeeld  65.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca

Omschrijving

Dit is een prachtige damesportemonnee van Castelijn & Beerens, met overslag en een beugelsluiting. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze zeer compact is, maar veel opbergruimte heeft. In de damesportemonnee is ruimte voor zes betaalpassen, muntgeld, biljetten en pasfoto’s. Het stijlvolle van deze portemonnee is het leer en de beugelsluiting.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca
Kleur:                                      Mocca
Lengte:                                   14 cm
Breedte:                                  9,5 cm
Hoogte:                                   3 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    422121_MO

 

niet beoordeeld  79.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca

Omschrijving

Dit is een prachtige damesportemonnee van Castelijn & Beerens, met overslag en een beugelsluiting. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze zeer compact is maar veel opbergruimte heeft. In de damesportemonnee is ruimte voor zes betaalpassen, muntgeld, biljetten en pasfoto’s. Het stijlvolle van deze portemonnee is het leer en de beugelsluiting.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Damesportemonnee Mocca
Kleur:                                       Mocca
Lengte:                                   18 cm
Breedte:                                  10 cm
Hoogte:                                   3 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    422402_MO

 

niet beoordeeld  84.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart

Omschrijving

Dit is een prachtige damesportemonnee van Castelijn & Beerens, met overslag en een beugelsluiting. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze zeer compact is, maar veel opbergruimte heeft. In de damesportemonnee is ruimte voor zes betaalpassen, muntgeld, biljetten en pasfoto’s. Het stijlvolle van deze portemonnee is het leer en de beugelsluiting.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   14 cm
Breedte:                                  9,5 cm
Hoogte:                                   3 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    422121_ZW

 

niet beoordeeld  79.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart

Omschrijving

Dit is een prachtige damesportemonnee van Castelijn & Beerens, met overslag en een beugelsluiting. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze zeer compact is maar veel opbergruimte heeft. In de damesportemonnee is ruimte voor zes betaalpassen, muntgeld, biljetten en pasfoto’s. Het stijlvolle van deze portemonnee is het leer en de beugelsluiting.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Kleur:                                       Zwart
Lengte:                                   18 cm
Breedte:                                  10 cm
Hoogte:                                   3 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    422402_ZW

 

niet beoordeeld  84.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart

Omschrijving

De damesportemonnee van Castelijn & Beerens is een elegante en compacte portemonnee. Het voordeel van deze portemonnee is, dat de indeling overzichtelijk is. In de portemonnee is ruimte voor 14 pasjes, biljetten en is er een vak aan de binnenkant voor muntgeld.

Specificaties

Naam:                                    Castelijn & Beerens Damesportemonnee Zwart
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   10 cm
Breedte:                                  2,5 cm
Hoogte:                                  12,5 cm
Inhoud:                                   zie omschrijving
Materiaal:                               Italiaans leer
Art. Nr.:                                   375790_ZW

 

niet beoordeeld  62.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Dollarclip Wallet Zwart
Castelijn & Beerens Dollarclip Wallet Zwart
Castelijn & Beerens Dollarclip Wallet Zwart


Omschrijving

Dit is de Dollarclip Wallet van Castelijn & Beerens. Net als alle andere producten van Castelijn & Beerens is ook deze zeer netjes afgewerkt. De Dollarclip Wallet beschikt over een vak voor muntgeld die open en dicht gaat zoals bij een een knijpbeurs daarnaast is er een clip voor biljetten en nog een klein vakje aan de voorkant voor bijvoorbeeld een visitekaart.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Dollarclip Wallet Zwart
Lengte:                                   10 cm
Breedte:                                  9 cm
Hoogte:                                   1 cm

 

niet beoordeeld  46.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca

Omschrijving

Dit is een klassieke herenportemonnee van Castelijn & Beerens. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze handzaam en overzichtelijk is. In de portemonnee is ruimte voor acht betaalpassen, muntgeld, en biljetten.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca
Kleur:                                      Mocca
Lengte:                                   10,5 cm
Breedte:                                  9 cm
Hoogte:                                   2,5 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    424288_MO

 

niet beoordeeld  79.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca

Omschrijving

Dit is een klassieke herenportemonnee van Castelijn & Beerens. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze handzaam en overzichtelijk is. In de portemonnee is ruimte voor negen betaalpassen, muntgeld, biljetten en er is een uitklapbaar vakje voor een rijbewijs.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Herenportemonnee Mocca
Kleur:                                      Mocca
Lengte:                                   12 cm
Breedte:                                  9,5 cm
Hoogte:                                   2,5 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    424850_MO

 

niet beoordeeld  89.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Zwart
Castelijn & Beerens Herenportemonnee Zwart

Omschrijving

Dit is een klassieke herenportemonnee van Castelijn & Beerens. Het voordeel van deze portemonnee is, dat deze handzaam en overzichtelijk is. In de portemonnee is ruimte voor negen betaalpassen, muntgeld, biljetten en er is een uitklapbaar vakje voor een rijbewijs.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Herenportemonnee Zwart
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   12 cm
Breedte:                                  9,5 cm
Hoogte:                                   2,5 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    424850_ZW

 

niet beoordeeld  89.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Portefeuille Mocca
Castelijn & Beerens Portefeuille Mocca
Castelijn & Beerens Portefeuille Mocca

Omschrijving

Dit is een extra ruime portefeuille van Castelijn & Beerens. Het voordeel van deze portefeuille is, dat naast de autopapieren er ook veel creditcards in meegenomen kunnen worden. In de portefeuille is ruimte voor vijftien betaalpassen, biljetten en er is een vakje met rits aanwezig.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Portefeuille Mocca
Kleur:                                       Mocca
Lengte:                                   16,5 cm
Breedte:                                  12 cm
Hoogte:                                   1,5 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    427501_MO

 

niet beoordeeld  89.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens portemonnee Cognac
Castelijn & Beerens portemonnee Cognac
Castelijn & Beerens portemonnee Cognac


Omschrijving

Deze portemonnee van Castelijn & Beerens is zeer praktisch en stijlvol afgewerkt. De portemonnee beschikt over twee vakken voor biljetten, een vak voor muntgeld en er is plaats voor 9 (credit-) kaarten. Er zouden echter meerdere kaarten meegenomen kunnen worden doordat er nog twee extra vakken in de portemonnee aanwezig zijn; namelijk een achter het vak voor muntgeld en een achter het vak voor de (credit-)kaarten.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens portemonnee Cognac
Lengte:                                   11 cm
Breedte:                                  9.5 cm
Hoogte:                                   2.5 cm

Art:                                         424190

niet beoordeeld  89.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens portemonnee Mocca
Castelijn & Beerens portemonnee Mocca
Castelijn & Beerens portemonnee Mocca


Omschrijving

Deze portemonnee van Castelijn & Beerens is zeer praktisch en stijlvol afgewerkt. De portemonnee beschikt over twee vakken voor biljetten, een vak voor muntgeld en er is plaats voor 9 (credit-) kaarten. Er zouden echter meerdere kaarten meegenomen kunnen worden doordat er nog twee extra vakken in de portemonnee aanwezig zijn; namelijk een achter het vak voor muntgeld en een achter het vak voor de (credit-)kaarten.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens portemonnee Mocca
Lengte:                                   11 cm
Breedte:                                  9.5 cm
Hoogte:                                   2.5 cm

Art:                                         424190

niet beoordeeld  89.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens portemonnee Zwart
Castelijn & Beerens portemonnee Zwart
Castelijn & Beerens portemonnee Zwart


Omschrijving

Deze portemonnee van Castelijn & Beerens is zeer praktisch en stijlvol afgewerkt. De portemonnee beschikt over twee vakken voor biljetten, een vak voor muntgeld en er is plaats voor 9 (credit-) kaarten. Er zouden echter meerdere kaarten meegenomen kunnen worden doordat er nog twee extra vakken in de portemonnee aanwezig zijn; namelijk een achter het vak voor muntgeld en een achter het vak voor de (credit-)kaarten.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens portemonnee Zwart
Lengte:                                   11 cm
Breedte:                                  9.5 cm
Hoogte:                                   2.5 cm

art:                                         424190

niet beoordeeld  89.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Sleuteletui Cognac
Castelijn & Beerens Sleuteletui Cognac
Castelijn & Beerens Sleuteletui Cognac


Omschrijving

De sleuteletui van Castelijn & Beerens is er handig om je sleutels op te brengen. Door de twee ringen kunnen er meerdere sleutel in de etui opgeborgen worden. Ook is er een vakje aanwezig waar bijvoorbeeld plaats is voor wat muntgeld of kleine dingen.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Sleuteletui Cognac
Lengte:                                   13.5 cm
Breedte:                                  7.5 cm
Hoogte:                                   1.5 cm

 

 

niet beoordeeld  39.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca
Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca
Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca


Omschrijving

De sleuteletui van Castelijn & Beerens is er handig om je sleutels op te brengen. Door de twee ringen kunnen er meerdere sleutel in de etui opgeborgen worden. Ook is er een vakje aanwezig waar bijvoorbeeld plaats is voor wat muntgeld of kleine dingen.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca
Lengte:                                   13.5 cm
Breedte:                                  7.5 cm
Hoogte:                                   1.5 cm

 

niet beoordeeld  39.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca
Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca
Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca

Omschrijving

Deze compacte sleuteletui van Castelijn & Beerens mag niet ontbreken, als u uw sleutels netjes wilt meenemen. Het voordeel van deze sleuteletui is, dat naast de ruimte voor sleutels er ook ruimte is voor bijvoorbeeld wat muntgeld voor in de parkeerautomaat. In de sleuteletui is ruimte voor zes sleutels en wat muntgeld.

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Sleuteletui Mocca
Kleur:                                      Mocca
Lengte:                                   10 cm
Breedte:                                  7 cm
Hoogte:                                   2 cm
Materiaal:                                Stieren leer
Art. Nr.:                                    420150_MO

 

niet beoordeeld  34.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Sleuteletui Zwart
Castelijn & Beerens Sleuteletui Zwart
Castelijn & Beerens Sleuteletui Zwart


Omschrijving

De sleuteletui van Castelijn & Beerens is er handig om je sleutels op te brengen. Door de twee ringen kunnen er meerdere sleutel in de etui opgeborgen worden. Ook is er een vakje aanwezig waar bijvoorbeeld plaats is voor wat muntgeld of kleine dingen.

 

Specificaties

Naam:                                     Castelijn & Beerens Sleuteletui Zwart
Lengte:                                   13.5 cm
Breedte:                                  7.5 cm
Hoogte:                                   1.5 cm

niet beoordeeld  39.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Verona Aktetas Mocca
Castelijn & Beerens Verona Aktetas Mocca
Castelijn & Beerens Verona Aktetas Mocca

Omschrijving

Deze Akte tas is afkomstig uit de Verona serie van Castelijn & Beerens. Kenmerkend is dat er drie aparte vakken in de tas zitten en een uitneembare hoes voor een laptop of tablet tot 15,6 inch. De tas is in de hand te dragen maar ook over de schouder.

 

Specificaties

Naam:                                    Castelijn & Beerens Verona Aktetas Mocca
Kleur:                                     mocca
Lengte:                                   41 cm
Breedte:                                 18 cm
Hoogte:                                  31 cm
Materiaal buitenkant:            Italiaanse runderhuiden

Art:                                        689684

niet beoordeeld  284.95 In winkelmand
Castelijn & Beerens Verona Aktetas Zwart
Castelijn & Beerens Verona Aktetas Zwart
Castelijn & Beerens Verona Aktetas Zwart


Omschrijving

Deze Akte tas is afkomstig uit de Verona serie van Castelijn & Beerens. Kenmerkend is dat er drie aparte vakken in de tas zitten en een uitneembare hoes voor een laptop of tablet tot 15,6 inch. De tas is in de hand te dragen maar ook over de schouder.

 

Specificaties

Naam:                                    Castelijn & Beerens Verona Aktetas Zwart
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   41 cm
Breedte:                                 18 cm
Hoogte:                                  31 cm
Materiaal buitenkant:            Italiaanse runderhuiden

Art:                                        689683

niet beoordeeld  284.95 In winkelmand
Clutch brons
Clutch brons
Clutch brons

Omschrijving

Leuke Clutch gemaakt van leer. met lange schouderband.

Specificaties

Naam:                                    Clutch  brons
Lengte:                                   22 cm
Breedte:                                 2 cm
Hoogte:                                  15 cm
Materiaal:                             Leer
Art. Nr.:

niet beoordeeld  39.95 In winkelmand
Clutch goud
Clutch goud
Clutch goud

Omschrijving

Leuke Clutch gemaakt van leer. met lange schouderband.

Specificaties

Naam:                                    Clutch goud
Lengte:                                   22 cm
Breedte:                                 2 cm
Hoogte:                                  15 cm
Materiaal:                             Leer
Art. Nr.:

niet beoordeeld  39.95 In winkelmand
Clutch Groen
Clutch Groen
Clutch Groen

Zonder schouderriem!!

Naam:                                     Clutch Groen
Kleur:                                   Groen
Lengte:                                   21,5  cm
Breedte:                                 15 cm
Dikte:                                  1 cm (leeg)
Materiaal:                                leer

niet beoordeeld  17.50 In winkelmand
Clutch Zwart
Clutch Zwart
Clutch Zwart

Omschrijving

Leuke Clutch gemaakt van leer. De tas heeft ook een schouderriem.

Specificaties

Naam:                                    Clutch Zwart
Lengte:                                   26 cm
Breedte:                                 17 cm
Materiaal:                             Leer
Art. Nr.:

 

niet beoordeeld  37.50 In winkelmand
Clutch Zwart met Huid
Clutch Zwart met Huid
Clutch Zwart met Huid

Omschrijving

Leuke Clutch gemaakt van leer. De tas heeft ook een schouderriem.

binnenvak met rits.

Specificaties

Naam:                                    Clutch Zwart met Huid

Afmeting :                          19 x 11 x  3 cm
materiaal:                             Leer
Art. Nr.:

 

niet beoordeeld  42.50 In winkelmand
D.L. Lederen Tas Bruin
D.L. Lederen Tas Bruin
D.L. Lederen Tas Bruin

Omschrijving

Lederen tas van Daniële Lederwaren. Bij de tas zit ook een schouderriem.

Specificaties

Naam:                                    D.L. Lederen tas Bruin
Lengte:                                   25,5 cm
Breedte:                                  7 cm
Hoogte:                                  16 cm
Materiaal:                                Leer
Art. Nr.:

niet beoordeeld  115.00 In winkelmand
D.L. Lederen tas Bruin
D.L. Lederen tas Bruin
D.L. Lederen tas Bruin

Omschrijving

Lederen tas van Daniële Lederwaren. Bij de tas zit ook een schouderriem.

Specificaties

Naam:                                    D.L. Lederen tas Bruin
Kenmerk:                                Gouden gesp
Lengte:                                   21 cm
Breedte:                                  6 cm
Hoogte:                                  15 cm
Materiaal:                                Leer
Art. Nr.:

niet beoordeeld  82.50 In winkelmand
D.L. Lederen tas Bruin
D.L. Lederen tas Bruin
D.L. Lederen tas Bruin

Omschrijving

Lederen tas van Daniële Lederwaren. Bij de tas zit ook een schouderriem.

3 vakken binnen in 2extra ritsvakken.

achterop ook een ritsvak.

Specificaties

Naam:                                    D.L. Lederen tas Bruin.
Lengte:                                   22 cm
Breedte:                                  7,5 cm
Hoogte:                                  24 cm
Materiaal:                                Leer
Art. Nr.:

niet beoordeeld  115.00 In winkelmand
D.L. Lederen tas Zwart
D.L. Lederen tas Zwart
D.L. Lederen tas Zwart

Omschrijving

Lederen tas van Daniële Lederwaren.

Specificaties

Naam:                                    D.L. Lederen tas Zwart
Lengte:                                   28 cm
Breedte:                                  6 cm
Hoogte:                                  19 cm
Materiaal:                                Leer
Art. Nr.:

niet beoordeeld  124.95 In winkelmand
Davidt’s Euclide Black
Davidt’s Euclide Black
Davidt’s Euclide Black

Omschrijving

De sieradendoos van Davidt’s is erg handig als u veel sieraden heeft en deze netjes wilt bewaren. Het voordeel van deze sieradendoos is dat er veel vakjes zijn voor verschillende soorten sieraden. Ook handig voor als u op vakantie gaat.

Specificaties

Naam:                                    Davidt’s Euclide Black
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   24 cm
Breedte:                                 15,5 cm
Hoogte:                                  16 cm
Inhoud:                                   zie afbeelding
Materiaal binnenkant:            Textiel
Materiaal buitenkant:             Synthetisch
Art. Nr.:                                  367.504.01

 

niet beoordeeld  69.00 Meer informatie
DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Bruin
DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Bruin
DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Bruin

Omschrijving

Dit is een leuke en handige portemonnee van Daniele Lederwaren. Het voordeel van deze portemonnee is dat er een Secrid Cardprotector in geschoven kan worden, waardoor u betaalkaarten veilig zijn doordat deze niet uit gelezen kunnen worden. U kunt zelf bepalen welke kleur Secrid Cardprotector u in de portemonnee wilt hebben. Daarnaast heeft u een gewone lederen portemonnee. In de portemonnee is in totaal ruimte voor 11 betaalkaarten, waarvan 6 betaalkaarten in de Secrid Cardprotector passen. Ook zijn er twee vakken voor biljetten en is er een vak voor muntgeld.

Hoe gebruik ik veilig de Secrid Cardprotector

Om bijvoorbeeld veilig te betalen met een nieuwe creditcard is het noodzakelijk dat de kaarten deels in de cardprotector zitten. Voor het betalen moet de creditcard 3 centimeter uitsteken om deze te gebruiken. Als de creditcard 3 centimeter uitsteekt kan deze op korte afstand gebruikt worden. Dan is het radiosignaal sterk genoeg om op korte afstand te betalen maar op grote afstand is de creditcard niet uit te lezen.

Specificaties

Naam:                                    DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Bruin
Kleur:                                     Bruin
Lengte:                                   9 cm
Breedte:                                 3 cm
Hoogte:                                  11 cm
Materiaal:                               Leer
***PRIJS IS EXCLUSIEF DE SECRID CARDPROTECTOR***

 

 

niet beoordeeld  35.00 Meer informatie
DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Zwart
DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Zwart
DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Zwart

Omschrijving

Dit is een leuke en handige portemonnee van Daniele Lederwaren. Het voordeel van deze portemonnee is dat er een Secrid Cardprotector in geschoven kan worden, waardoor u betaalkaarten veilig zijn doordat deze niet uit gelezen kunnen worden. U kunt zelf bepalen welke kleur Secrid Cardprotector u in de portemonnee wilt hebben. Daarnaast heeft u een gewone lederen portemonnee. In de portemonnee is in totaal ruimte voor 11 betaalkaarten, waarvan 6 betaalkaarten in de Secrid Cardprotector passen. Ook zijn er twee vakken voor biljetten en is er een vak voor muntgeld.

Hoe gebruik ik veilig de Secrid Cardprotector

Om bijvoorbeeld veilig te betalen met een nieuwe creditcard is het noodzakelijk dat de kaarten deels in de cardprotector zitten. Voor het betalen moet de creditcard 3 centimeter uitsteken om deze te gebruiken. Als de creditcard 3 centimeter uitsteekt kan deze op korte afstand gebruikt worden. Dan is het radiosignaal sterk genoeg om op korte afstand te betalen maar op grote afstand is de creditcard niet uit te lezen.

Specificaties

Naam:                                    DL Lederen Portemonnee voor Secrid Cardprotector Zwart
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   9 cm
Breedte:                                 3 cm
Hoogte:                                  11 cm
Materiaal:                               Leer
***PRIJS IS EXCLUSIEF DE SECRID CARDPROTECTOR***

 

niet beoordeeld  29.95 Meer informatie
Eastpak Compact zwart
Eastpak Compact zwart
Eastpak Compact zwart


Omschrijving

De Compact van Eastpak is een schoudertas die onder andere geschikt is voor het sporten, school, werk en vakantie. Deze schoudertas kan dienen als reisbagage tijdens het vliegen. De schoudertas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen en gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Compact Double Denim
Hoogte:                               23 cm
Breedte:                              45,5 cm
Diepte:                                20 cm
Volume:                              23 liter
Gewicht:                             600 gram
Materiaal:                           polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de schoudertas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  50.00 In winkelmand
Eastpak Evanz Black
Eastpak Evanz Black

Omschrijving

De Evanz van Eastpak is een rugtas waar veel spullen in kunnen. Moet je veel spullen meenemen naar je werk of naar school dan is de Evanz de juiste keuze. Het betrouwbare imago dat Eastpak heeft en de vele opbergvakken zorgen ervoor dat je jarenlang op deze rugtas kan vertrouwen. De rugtas kenmerkt zich door twee grote vakken, waar onder andere plaats is voor 17 inch laptop en een voorvak waar kleinere spullen in passen zoals een etui. De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Evanz Black2
Lengte:                                29 cm
Breedte:                              19 cm
Hoogte:                               52 cm
Volume:                               28 liter
Gewicht:                              880 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  100.00 In winkelmand
Eastpak Extragate Black
Eastpak Extragate Black


Omschrijving

De Extragate van Eastpak is een schoudertas die veel gebruikt wordt om boeken of de laptop mee te nemen naar werk of school. In deze schoudertas is ruimte voor een laptop van 15,6 inch of 15 inch (28*38cm laptop). De schoudertas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen en gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Extragate Black
Hoogte:                               12 cm
Breedte:                              38,5 cm
Diepte:                                30 cm
Volume:                              19 liter
Gewicht:                             550 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de schoudertas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  58.00 In winkelmand
Eastpak out of office black
Eastpak out of office black
Eastpak out of office black

Omschrijving

De out of office van Eastpak is een rugtas waar veel spullen in kunnen. Moet je veel spullen meenemen naar je werk of naar school dan is de de juiste keuze. Het betrouwbare imago dat Eastpak heeft zorgt ervoor dat je jarenlang op deze rugtas kan vertrouwen. . De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

 

Specificaties
kleur: zwart
Naam:                                 Eastpak  out of office
diepte:                                22 cm
Breedte:                              29 cm
Hoogte:                               44 cm
Volume:                               27 liter
Gewicht:                              500 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  60.00 In winkelmand
Eastpak out of office black denim
Eastpak out of office black denim
Eastpak out of office black denim

Omschrijving

De out of office van Eastpak is een rugtas waar veel spullen in kunnen. Moet je veel spullen meenemen naar je werk of naar school dan is de de juiste keuze. Het betrouwbare imago dat Eastpak heeft zorgt ervoor dat je jarenlang op deze rugtas kan vertrouwen. . De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak  out of office
diepte:                                22 cm
Breedte:                              29 cm
Hoogte:                               44 cm
Volume:                               27 liter
Gewicht:                              500 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  60.00 In winkelmand
Eastpak Padded Pak’r Black
Eastpak Padded Pak’r Black
Eastpak Padded Pak’r Black


Omschrijving

De Padded Pak’r behoort tot de Authentic serie van Eastpak. De rugtas kenmerkt zich door een groot vak, waar onder andere plaats is voor één multomap, laptop of boeken en een voorvak waar kleinere spullen in passen. De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Padded Pak’r Black
Hoogte:                               40 cm
Breedte:                              30 cm
Diepte:                                18 cm
Volume:                               24 liter
Gewicht:                              420 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  50.00 In winkelmand
Eastpak Padded Pak’r Cut Grass
Eastpak Padded Pak’r Cut Grass


Omschrijving

De Padded Pak’r is het bekendste model van Eastpak. De rugtas kenmerkt zich door een groot vak, waar onder andere plaats is voor één multomap, laptop of boeken en een voorvak waar kleinere spullen in passen. De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Padded Pak’r Cut Grass
Hoogte:                               40 cm
Breedte:                              30 cm
Diepte:                                18 cm
Volume:                               24 liter
Gewicht:                              420 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  50.00 In winkelmand
Eastpak Padded Pak’r Black Denim
Eastpak Padded Pak’r Black Denim


Omschrijving

De Padded Pak’r is het bekendste model van Eastpak. De rugtas kenmerkt zich door een groot vak, waar onder andere plaats is voor één multomap, laptop of boeken en een voorvak waar kleinere spullen in passen. De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Padded Pak’r Black Denim
Hoogte:                               40 cm
Breedte:                              30 cm
Diepte:                                18 cm
Volume:                               24 liter
Gewicht:                              420 gram
Materiaal:                            polyamide

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  50.00 In winkelmand
Eastpak Padded Pak’r Stay In Bed
Eastpak Padded Pak’r Stay In Bed


Omschrijving

De Padded Pak’r is het bekendste model van Eastpak. De rugtas kenmerkt zich door een groot vak, waar onder andere plaats is voor één multomap, laptop of boeken en een voorvak waar kleinere spullen in passen. De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Padded Pak’r Stay In Bed
Hoogte:                               40 cm
Breedte:                              30 cm
Diepte:                                18 cm
Volume:                               24 liter
Gewicht:                              420 gram
Materiaal:                            polyamide

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  50.00 In winkelmand
Eastpak Padded Pak’r Sunday Grey
Eastpak Padded Pak’r Sunday Grey
Eastpak Padded Pak’r Sunday Grey


Omschrijving

De Padded Pak’r is het bekendste model van Eastpak. De rugtas kenmerkt zich door een groot vak, waar onder andere plaats is voor één multomap, laptop of boeken en een voorvak waar kleinere spullen in passen. De rugtas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen/gespen.

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Padded Pak’r Sunday Grey
Hoogte:                               40 cm
Breedte:                              30 cm
Diepte:                                18 cm
Volume:                               24 liter
Gewicht:                              420 gram
Materiaal:                            polyamide

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de rugtas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

niet beoordeeld  50.00 In winkelmand
Eastpak Provider Black
Eastpak Provider Black
Eastpak Provider Black

Omschrijving

De Provider van Eastpak is een grote rugzak. Het voordeel van deze rugzak is, dat er veel spullen meegenomen kunnen worden. Deze kunnen ook nog overzichtelijk opgeborgen worden door de vele vakken. Zo is er bijvoorbeeld een laptopsleeve aanwezig waar een laptop van 38×29 cm in past.

Specificaties

Naam:                                    Eastpak Provider Black
Kleur:                                      Zwart
Lengte:                                   31 cm
Breedte:                                 25 cm
Hoogte:                                  44 cm
Inhoud:                                   33  liter
Gewicht:                                 900 gram
Materiaal:                               Polyamide
Art. Nr.:                                  EK520_008

 

niet beoordeeld  95.00 In winkelmand
Eastpak Senior Black
Eastpak Senior Black
Eastpak Senior Black


Omschrijving

De Senior van Eastpak is een ruime schoudertas met plek voor 20 liter inhoud. In deze schoudertas is ruimte voor een laptop van 15 inch. . De schoudertas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen en gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Senior Black
Hoogte:                               32 cm
Breedte:                              40 cm
Diepte:                               11 cm
Volume:                              20 liter
Gewicht:                             640 gram
Materiaal:                           polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de schoudertas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  60.00 In winkelmand
Eastpak Springer Sunday Grey
Eastpak Springer Sunday Grey
Eastpak Springer Sunday Grey

Omschrijving

De Springer van Eastpak is een handige heuptas. Het voordeel van deze heuptas is dat u gemakkelijk een portemonnee, mobiele telefoon en dergelijke mee kan nemen. De riem van de heuptas is verstelbaar. De heuptas heeft aan de voorkant een groot vak en aan de achterkant is er ook een kleiner vak. Deze zijn beide te sluiten met een rits.

Specificaties

Naam:                                     Eastpak Springer Sunday Grey
Kleur:                                      Grijs
Lengte:                                   23 cm
Breedte:                                 8,5 cm
Hoogte:                                  16,5 cm
Inhoud:                                   2 liter
Gewicht:                                 110 gram
Materiaal:                               Polyamide
Art. Nr.:                                   EK074_363

 

niet beoordeeld  25.00 Meer informatie
Eastpak Stand zwart
Eastpak Stand zwart
Eastpak Stand zwart


Omschrijving

De Stand van Eastpak is een schoudertas die onder andere geschikt is voor het sporten, school, werk en vakantie. De Stand is net een maat groter dan het Compact model. De schoudertas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen en gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Stand  zwart
Hoogte:                               25 cm
Breedte:                              53 cm
Diepte:                                24 cm
Volume:                              32 liter
Gewicht:                             700 gram
Materiaal:                           polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de schoudertas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  55.00 In winkelmand
Eastpak Station Black
Eastpak Station Black
Eastpak Station Black


Omschrijving

De station van Eastpak is een zeer geschikte reistas voor vakanties of sport waarbij er veel spullen mee mogen. De reistas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen en gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak station Black
Hoogte:                               30 cm
Breedte:                              62 cm
Diepte:                               28 cm
Volume:                               57 liter
Gewicht:                             940 gram
Materiaal:                            polyester

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de reistas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  70.00 In winkelmand
Eastpak Tablet Sleeve
Eastpak Tablet Sleeve
Eastpak Tablet Sleeve

Omschrijving

Een tablethoes van Eastpak met een te gekke print. In de hoes past een tablet en er is nog een voor vakje waar nog het een en ander in past.

Specificaties

Naam:                                    Eastpak Tablet Sleeve
Kleur:                                     Print in zwart/wit/rood
Lengte:                                   25,5 cm
Breedte:                                 21 cm
Materiaal:                               Polyamide
Art. Nr.:                                  EK19B61

 

niet beoordeeld  24.95 In winkelmand
Eastpak Terminal Black
Eastpak Terminal Black
Eastpak Terminal Black


Omschrijving

De Terminal van Eastpak is een zeer geschikte reistas voor vakanties of sport waarbij er veel spullen mee mogen. Dit komt doordat de reistas lichter in gewicht is dan een koffer zodat er zwaardere spullen meegenomen kunnen worden. De reistas heeft 2 jaar standaardgarantie op onder andere defecte ritsen en gespen.

 

Specificaties

Naam:                                 Eastpak Terminal Black
Hoogte:                               38 cm
Breedte:                              75,5 cm
Diepte:                                33 cm
Volume:                              88 liter
Gewicht:                             1260 gram
Materiaal:                            polyamide

 

Garantie

Fabrieksgarantie:                30 jaar

(materiaal- en productiefouten)

Standaardgarantie:              2 jaar

(o.a. defecte ritsen/gespen, loslatende coating, kleurverandering in de stof mits de reistas is gebruikt onder normale omstandigheden en voor het bestemde doel)

 

 

niet beoordeeld  80.00 In winkelmand
Eastpak The One Black
Eastpak The One Black

Omschrijving

The One van Eastpak is een kleine schoudertas. Het voordeel van deze schoudertas is dat u gemakkelijk een portemonnee, mobiele telefoon en dergelijke mee kan nemen. De schouderriem is verstelbaar. De schoudertas heeft een groot en een klein vak. Deze zijn beide te sluiten met een rits.

Specificaties

Naam:                                    Eastpak The One Black
Kleur:                                     Zwart
Lengte:                                  16 cm
Breedte:                                 5,5 cm
Hoogte:                                  21 cm
Inhoud:                                   2,5 liter
Gewicht:                                 260 gram
Materiaal:                               Polyamide
Art. Nr.:                                   EK045_008

 

niet beoordeeld  29.95 In winkelmand
Eastpak Tranverz L
Eastpak Tranverz L
Eastpak Tranverz L

handige reistas van eastpak met trekstang en twee wielen.

er zit een vast tsa cijferslot op.

deze tas heeft 2 hooftvakken.

afmeting :  79 x 40 x 33 cm.

gewicht :3.6 kg

inhoud : 121 liter

niet beoordeeld  169.95 In winkelmand
Eastpak Tranverz L Sunday Grey
Eastpak Tranverz L Sunday Grey
Eastpak Tranverz L Sunday Grey

Omschrijving

De Tranverz L van Eastpak is een reistas met een voordeel van een koffer. Het voordeel van deze reistas is, dat als de tas geopend wordt er twee delen ontstaan, net als bij een koffer. Deze delen zijn af te sluiten met een rits, zo blijven de spullen netjes op hun plek liggen. De reistas beschikt over een trekstang en een wielsysteem om hem gemakkelijk te vervoeren.

Specificaties

Naam:                                     Eastpak Tranverz L Sunday Grey
Kleur:                                      Grijs
Lengte:                                   33 cm
Breedte:                                  40 cm
Hoogte:                                   79 cm
Inhoud:                                   121 liter
Gewicht:                                  3.6 kg
Materiaal:                                Polyester
Art. Nr.:                                   EK63f_
 

niet beoordeeld  159.95 In winkelmand
enrico benetti handbagage blauw
enrico benetti handbagage blauw
enrico benetti handbagage blauw

Omschrijving

handbagagekoffer geschikt voor bijna iedere vliegtuigmaatschappij.
2 skatewielen
donkerblauw
trekstang
Specificaties

Naam:                                     reno
Lengte:                                   35 cm
Breedte:                                  20 cm
Hoogte:                                   50 cm
Inhoud;                                   24  liter
Gewicht:                                  2.2 kg
Materiaal:                                ripstop nylon
Art. nr.:                                 16110-50

 

niet beoordeeld  49.95 Meer informatie
Enrico Benetti Rain Protector
Enrico Benetti Rain Protector
Enrico Benetti Rain Protector

Omschrijving

Een handige oplossing van Enrico Benetti voor als je plotseling in een regenbui terecht komt. De Rain Protector is een compacte afsluitbaar zakje en geschikt voor rugtassen die een maximum inhoud van 30 liter hebben. Zo kan deze gemakkelijk in een vakje van de rugtas opgeborgen worden. Mocht u dan plotseling in een regenbui terecht komen dan zijn uw spullen droog.

Specificaties

Naam:                                    Enrico Benetti Rain Protector
Kleur:                                     Zwart
Geschikt voor:                       Rugtassen tot max. 30 liter
Lengte:                                  15 cm
Breedte:                                 4 cm
Hoogte:                                 14 cm
Materiaal:                               Nylon

niet beoordeeld  9.95 In winkelmand
enrico benetti wieltas L
enrico benetti wieltas L
enrico benetti wieltas L

Omschrijving

De reistas beschikt over een trekstang en een wielsysteem om hem gemakkelijk te vervoeren.

Specificaties

Naam:                                    adelaide
Kleur:                                   zwart
Lengte:                                  39 cm
Breedte:                                 37 cm
Hoogte:                                  75 cm
Inhoud:                                  99 liter
Gewicht:                                 2.9kg
Materiaal:                               Polyester
Art. Nr.:                                49009

 

niet beoordeeld  59.95 In winkelmand
enrico benetti wieltas M
enrico benetti wieltas M
enrico benetti wieltas M

Omschrijving

De reistas beschikt over een trekstang en een wielsysteem om hem gemakkelijk te vervoeren.

Specificaties

Naam:                                    adelaide
Kleur:                                   zwart
Lengte:                                  37 cm
Breedte:                                 35 cm
Hoogte:                                  68 cm
Inhoud:                                  75 liter
Gewicht:                                 2.7 kg
Materiaal:                               Polyester
Art. Nr.:                                49009

 

niet beoordeeld  49.95 In winkelmand
enrico benetti wieltas S
enrico benetti wieltas S
enrico benetti wieltas S

Omschrijving

De reistas beschikt over een trekstang en een wielsysteem om hem gemakkelijk te vervoeren.

Specificaties

Naam:                                     Adelaide
Kleur:                                    zwart
Lengte:                                  29 cm
Breedte:                                 29 cm
Hoogte:                                  59 cm
Inhoud:                                  46 liter
Gewicht:                                 2.2 kg
Materiaal:                               Polyester
Art. Nr.:                                49008

 

niet beoordeeld  39.95 In winkelmand
Envelope/clutch met slangenprint Guiliano
Envelope/clutch met slangenprint Guiliano

Envelope/clutch met slangenprint ook als schoudertasje te dragen.

Kleur: Blauw
Lengte: 26 cm
Breedte: 1.5 cm
Hoogte: 16 cm
Materiaal: Skai

niet beoordeeld  25.00 In winkelmand
Envelope/clutch met slangenprint Guiliano
Envelope/clutch met slangenprint Guiliano

Envelope/clutch met slangenprint ook als schoudertasje te dragen.

Kleur: Zwart
Lengte: 26 cm
Breedte: 1.5 cm
Hoogte: 16 cm
Materiaal: Skai

niet beoordeeld  25.00 In winkelmand